تغییر کاربری انبار مزرعه

تغییر کاربری انبار مزرعه، توسعه و تبدیل یک سوله‌ی مزرعه به یک ساختمان قابل سکونت برای مصارف تجاری یا مسکونی است. تغییر کاربری انبار با وجود سقف‌های بلند و زیبا و تناسبات خاص آن، بسیار مطلوب و محبوب است. تبدیل انبار ترکیبی از فضای داخلی مدرن و نمای بیرونی روستایی، احساس فوق‌العاده ای از راحتی و تاریخ را ایجاد می‌کند. هنگام تبدیل انبار باید نکات مهم طراحی رعایت شوند که عبارتند از: حفظ کردن شکل و شخصیت اصلی ساختمان، انتخاب یک سبک، استفاده مجدد از مواد و مصالح، عایق‌بندی دیوارها، به حداقل رساندن تقسیم‌بندی فضای داخلی برای حفظ باز بودن فضا و موارد دیگر.

موضوعات مرتبط

ایده‌های بیشتر