DEED

پله های فضای باز

۷۶ ایده، ذخیره شده توسط آتنا مومنی. ایده‌هایی درباره‌ی پله های فضای باز، پله های بیرونی، پله های دیواری حایل و پلکان مخصوص باغ را در اینجا مشاهده کنید.