زمین استنسیل شده

۳۷ ایده ، ذخیره شده توسط اميرحسين حیدری

ایده‌هایی درباره‌ی زمین استنسیل شده، نقاشی کف کاشی و کف پوش بتونی گرده برداری شده را در اینجا مشاهده کنید.

ایده‌ای در دید