DEED

مراحل طراحی پله های داخلی

۱۱۸ ایده، ذخیره شده توسط طاها شاکری. ایده‌هایی درباره‌ی مراحل طراحی پله های داخلی، طبقه بندی زیر راه پله، طراحی دیوار راه پله و پلکان مدرن امروزی را در اینجا مشاهده کنید.