DEED

پله های زیر شیروانی

۹۲ ایده، ذخیره شده توسط آريا فراهانی. ایده‌هایی درباره‌ی پله های زیر شیروانی، ایده های تبدیل انبار، تغییر زیر شیروانی L شکل و نقشه های زیر شیروانی را در اینجا مشاهده کنید.