DEED

پنجره های فرورفته

۱۰۱ ایده، ذخیره شده توسط آرش میرزایی. ایده‌هایی درباره‌ی پنجره های فرورفته، پرده های خلیجی پنجره، پوشش پنجره های فرورفته و ایده های پنجره خلیجی را در اینجا مشاهده کنید.