نکات مختلف برای تخت باغچه برجسته (عمق تخت می تواند متفاوت باشد. حداقل شش اینچ است. گیاهان حداقل به ناحیه ریشه زایی 6 تا 12 اینچی نیاز دارند، بنابراین 12 اینچ ایده آل است.)