کانون توجه: گلدان های شیشه ای الهام گرفته از پرنعمت

تجارت یک گلدان شیشه ای عمومی برای یک کشتی ظریف با جذابیت دنیای قدیم.