8 نمونه آشپزخانه با جزایر متحرک که تغییر طرح را آسان می کنند

در اینجا 8 نمونه از جزایر متحرک آشپزخانه در مواد مختلف آورده شده است که این آشپزخانه های مدرن را متنوع و راحت تر کرده است.

این پست در پوشه‌ی kitchen ذخیره شده است