نمای داخلی خانه معماران Forrester در لندن دارای سقفی "پروانه ای" و تیرهای چوبی در معرض در 20 است

21 ژانویه 2020 - ساختمان داخلی Forrester Architects در لندن دارای سقفی "پروانه ای" و تیرهای چوبی در معرض دید است

این پست در پوشه‌ی سقف پروانه ایی ذخیره شده است