سازه سقف NT Field & Game

خوب پس از یک هفته بوی بد هوا ، ساختار سقف روی ظروف به پایان رسیده و سقف ورق خورده است ، فقط درپوش برجستگی و چشمک زدن وجود دارد ...

این پست در پوشه‌ی کانکس کانتینر حمل و نقل ذخیره شده است