میز کاشت کاج کاج. پاهای برگشته | eBay

عتیقه: بله مدت زمان تولید: ماده قرن 20: نوع کاج: میز