میز Farmhouse DIY با پاهای متحرک

برنامه های ساخت رایگان در مورد چگونگی ساخت یک میز خانه مزرعه با پایه های متحرک. وقتی میز خانه مزرعه شما دارای پایه های متحرک است ، می توانید در صورت لزوم آن را به راحتی جابجا کنید!