با یک طراح خانه داخلی Ultra-Cool Malibu Farmhouse

اگر تاکنون به این فکر کرده اید که ایوان سیمان خود را به یک تخته چوب تبدیل کنید ، به طرز شگفت انگیزی آسان است! در اینجا چند افکار ، نکته ، و عکس از تجربه ما آورده شده است!