آیا دیوارهای سبز تیره دیوارهای سفید جدید هستند؟ (پاسخ کوتاه: فکر می کنیم شاید) - امیلی هندرسون

آن زمان را به یاد بیاورید که من همه چیز را نوشتم که چقدر دیوارهای سفید فقط برای افراد خسته کننده و دیوانه وار و بدون سلیقه و شخصیت است؟ بسیار خوب ، این همان چیزی نیست که من نوشتم ، و من قطعاً با این جمله موافق نیستم. افراد جالب ...