تراس

تراس به فضای الحاق شده به آپارتمان گفته می‌شود که غیر مسقف است و جز مشاعات محسوب می‌شود در نتیجه مساحت تراس در محاسبه‌ی مساحت آپارتمان‌ها محاسبه نمی‌شود. تراس، استفاده و کاربرد‌های زیادی دارد می‌توان آن‌ها را طبقه بندی کرد و به عنوان انبار از آن‌ها استفاده کرد و یا به محلی برای نشستن تبدیل کرد که از طریق آن بتوان فضای داخل حیاط و یا منظره ی بیرونی را تماشا کنند. تراس‌ها را می‌توان با سقف‌های کاذب مسقف کرد تا در هنگام باران نیز بتوان از آن استفاده کرد.

ایده‌های بیشتر

ایده‌ای در دید
ایده‌ای در دید