DEED

پنجره‌ی شاه‌نشین

پنجره‌ی شاه‌نشین یا جلو آمده یک اصطلاح عمومی برای همه‌ی سازه‌های پنجره بیرون زده است، صرف نظر از اینکه آن‌ها منحنی یا زاویه‌دار هستند یا در یک یا چند طبقه اجرا می‌شوند. پنجره‌ی شاه‌نشین یک فضای پنجره‌ای است که از دیوارهای اصلی ساختمان بیرون زده و شاه‌نشینی در یک اتاق ایجاد می‌کند. بیشترین اشکال مورد استفاده در این پنجره‌ها ذوزنقه‌ای متساوی‌الساقین و مستطیل است. اما سایر اشکال چند ضلعی با بیش از دو گوشه نیز رایج هستند. پنجره‌های شاه‌نشین می‌توانند اتاق را بزرگتر نشان دهند و نمایی از بیرون را ایجاد کنند که با یک پنجره‌ی مسطح معمولی در دسترس نخواهد بود.