DEED

اختلاف سطح در لابی

اختلاف سطح در کف می‌تواند حد و مرزی برای تقسیم فضای موجود تعیین کند. ارتباط این سطوح را می‌توان به وسیله پله حفظ نمود.