DEED

محل نگه‌داری مواد‌غذایی

محل نگهداری مواد‌غذایی به هر‌گونه محیطی در آشپزخانه گفته می‌شود که مواد‌غذایی مختلف از‌جمله میوه و سبزیجات یا مواد غذایی خشک مانند حبوبات در آن نگه‌داری شوند. پس بسته به جنس مواد‌غذایی این انبار می‌تواند در طبقه‌ای از یخچال باشد و یا در بخشی از کابینت آشپزخانه قرار بگیرد. این انبار بسته به مواد‌غذایی موجود می‌تواند علامت‌گذاری شده و طبقه بندی شود. برای مثال حبوبات معمولا در ظرف‌های شفاف در‌دار نگه‌داری می‌شوند که با برچسب‌های علامت‌گذاری شده ساماندهی می‌شوند.