DEED

بازسازی ایوان پشتی

۸۴ ایده، ذخیره شده توسط مهرسام کمالی. ایده‌هایی درباره‌ی بازسازی ایوان پشتی، پله های ورودی، ایوان پشتی و ایوان های جلوی تابستان را در اینجا مشاهده کنید.