DEED

قفسه مجلات تغییر کاربری شده

۹۲ ایده، ذخیره شده توسط آرين طاهری. ایده‌هایی درباره‌ی قفسه مجلات تغییر کاربری شده و استفاده مجدد از نظم دهنده های روزنامه را در اینجا مشاهده کنید.