DEED

زیرزمین کف بتونی

۸۲ ایده، ذخیره شده توسط اميرعباس انوشه. ایده‌هایی درباره‌ی زیرزمین کف بتونی، کفهای بتونی تمام شده، تمیز کردن کف پوش های بتونی و کف های بتونی رنگی را در اینجا مشاهده کنید.