باز یافتی معماری عتیقه

۶۹ ایده ، ذخیره شده توسط كارن امیدی

ایده‌هایی درباره‌ی باز یافتی معماری عتیقه، استفاده از بازیافت های معماری، دکور معماری بازمانده و استفاده مجدد از مواد زائد در معماری را در اینجا مشاهده کنید.

ایده‌ای در دید