DEED

باز یافتی معماری عتیقه

۸۹ ایده، ذخیره شده توسط كارن امیدی. ایده‌هایی درباره‌ی باز یافتی معماری عتیقه، استفاده از بازیافت های معماری، دکور معماری بازمانده و استفاده مجدد از مواد زائد در معماری را در اینجا مشاهده کنید.