DEED

حمام های چوبی

۷۰ ایده، ذخیره شده توسط كوثر شریفی. ایده‌هایی درباره‌ی حمام های چوبی، ایده های دستشویی روستایی، حمام های روستایی و ایده های دکوراسیون خانه مزرعه را در اینجا مشاهده کنید.