DEED

پنجره های تغییر کاربری داده شده

۵۸ ایده، ذخیره شده توسط نگار عبادی. ایده‌هایی درباره‌ی پنجره های تغییر کاربری داده شده، با چارچوب های پنجره قدیمی چه باید کرد، کرکره های قدیمی بازسازی شده و ایده های قاب پنجره را در اینجا مشاهده کنید.