DEED

زندگی در خانه کوچک

۹۹ ایده، ذخیره شده توسط ابوالفضل نیک زاد. ایده‌هایی درباره‌ی زندگی در خانه کوچک، اولین چک لیست آپارتمان من و طراحی زیر شیروانی خانه را در اینجا مشاهده کنید.