ایده های نظم دهنده وینیل

۴۲ ایده ، ذخیره شده توسط محمد بخشی

ایده‌هایی درباره‌ی ایده های نظم دهنده وینیل، قفسه های وینیل، قفسه نگهداری صفحات دیسک و قفسه نگهداری صفحه گرامافون را در اینجا مشاهده کنید.

ایده‌ای در دید