DEED

بازسازی معماری بازیافته

۹۸ ایده، ذخیره شده توسط فریده اسماعیلی. ایده‌هایی درباره‌ی بازسازی معماری بازیافته، استفاده از بازیافت های معماری، ایده های لوازم بازیابی شده معماری و استفاده مجدد از مواد زائد در معماری را در اینجا مشاهده کنید.