DEED

درب های قدیمی مورد استفاده قرار می گیرند

۱۰۱ ایده، ذخیره شده توسط محيا امیدی. ایده‌هایی درباره‌ی درب های قدیمی مورد استفاده قرار می گیرند، درب بازسازی شده، پروژه‌های استفاده مجدد از درب و استفاده از درب های اوراقی را در اینجا مشاهده کنید.