DEED

دیوار زبر گچ کاری

۶۷ ایده، ذخیره شده توسط سهيل سعادت. ایده‌هایی درباره‌ی دیوار زبر گچ کاری، بازسازی دیوار گچی، دیوارهای بافت دار و بافت رنگی دیوار را در اینجا مشاهده کنید.