DEED

میزهای بتونی رنگ شده

۷۹ ایده، ذخیره شده توسط محمد حکم آوری. ایده‌هایی درباره‌ی میزهای بتونی رنگ شده، میزهای بتنی رنگ آمیزی شده، پیشخوان بتنی روی کاشی و میزهای بتنی مصنوعی را در اینجا مشاهده کنید.