DEED

تاج تخت معماری شده

۹۷ ایده، ذخیره شده توسط الينا انوشه. ایده‌هایی درباره‌ی تاج تخت معماری شده، بازسازی معماری بازیافته، دکور معماری بازمانده و ایده های لوازم بازیابی شده معماری را در اینجا مشاهده کنید.