DEED

طرح های آلونک ۸×۸

۷۴ ایده، ذخیره شده توسط رايان عباسی. ایده‌هایی درباره‌ی طرح های آلونک ۸×۸، نقشه آلونک 4x8، طرح های ریخته شده ۶×۸ و نقشه های اسکلت خانه ۱۰×۱۴ را در اینجا مشاهده کنید.