DEED

دروازه های جانبی

۹۴ ایده، ذخیره شده توسط كارن آژند. ایده‌هایی درباره‌ی دروازه های جانبی، دروازه حیاط جانبی، درب های فرعی چوبی و درب دروازه حیاط را در اینجا مشاهده کنید.