DEED

دیوار های محافظ فضا سبز

۸۳ ایده، ذخیره شده توسط بهار شمس. ایده‌هایی درباره‌ی دیوار های محافظ فضا سبز، دیوار حائل راه اختصاصی، دیوار حایل و دیوار حائل سنگی را در اینجا مشاهده کنید.