راهرو آجری

۹۸ ایده ، ذخیره شده توسط محمدامين جمشیدی

ایده‌هایی درباره‌ی راهرو آجری، راهروی ورودی اجری، طاق آجری در معرض دید و آجر اکسپوز در طبقه زیرزمین را در اینجا مشاهده کنید.