DEED

نقشه های آلونک ۸×۱۶

۵۱ ایده، ذخیره شده توسط كارن مسیحا. ایده‌هایی درباره‌ی نقشه های آلونک ۸×۱۶، طرح های اتاقک چوبی 16x20، نقشه های 16x24 کلبه و نقشه‌های انبار ۱۲*۱۸ را در اینجا مشاهده کنید.