DEED

دروازه های فلزی

۷۵ ایده، ذخیره شده توسط اميرعلی شیرازی. ایده‌هایی درباره‌ی دروازه های فلزی، دروازه راه آهن فلزی، ایده های درب راه ورودی و درب کشویی بزرگ را در اینجا مشاهده کنید.