DEED

طرح های ریخته شده ۶×۸

۵۷ ایده، ذخیره شده توسط مليكا ستوده. ایده‌هایی درباره‌ی طرح های ریخته شده ۶×۸، طرح های اتاقک چوبی 16x20، طرح های انبار ۸×۱۰ و نقشه های 16x24 کلبه را در اینجا مشاهده کنید.