DEED

دکور معماری بازمانده

۹۲ ایده، ذخیره شده توسط محمدصدرا اسدی. ایده‌هایی درباره‌ی دکور معماری بازمانده، استفاده از بازیافت های معماری، ایده های لوازم بازیابی شده معماری و استفاده مجدد از مواد زائد در معماری را در اینجا مشاهده کنید.