DEED

دیوارکوب تزئینی

۴۴ ایده، ذخیره شده توسط آنيسا حاجی. ایده‌هایی درباره‌ی دیوار کوب تزئینی، چگدنه بشقاب های دیوارکوب را آویزان کنیم، آویز دیوار کوب و دیوار کوب های تزیینی را در اینجا مشاهده کنید.