DEED

مبلمان خورشیدی شهری

۵۴ ایده، ذخیره شده توسط كوثر آژند. ایده‌هایی درباره‌ی مبلمان خورشیدی شهری و ایستگاه شارژ خورشیدی را در اینجا مشاهده کنید.