DEED

ایده های پله های داخلی بین دو طبقه

۱۰۰ ایده، ذخیره شده توسط اميرحسين زارع. ایده‌هایی درباره‌ی ایده های پله های داخلی بین دو طبقه، پله های نیم طبقه، راه پله نیم طبقه و ایده های طراحی میان اشکوب را در اینجا مشاهده کنید.