DEED

دیواره چوبی جداکننده در فضای باز

۸۷ ایده، ذخیره شده توسط عسل محمدزاده. ایده‌هایی درباره‌ی دیواره چوبی جداکننده در فضای باز، عرشه خصوصی، حفاظ محرمیت باغ و حصارکشی ایوان خصوصی را در اینجا مشاهده کنید.