DEED

پروژه های تخته چوبی فضای باز

۷۰ ایده، ذخیره شده توسط فریده حسنی. ایده‌هایی درباره‌ی پروژه های تخته چوبی فضای باز، پروژه های چوبی در فضای باز، پروژه های فضای باز خودساز و چوب بازیافت شده را در اینجا مشاهده کنید.