DEED

روشنایی اتاق رسانه

۶۰ ایده، ذخیره شده توسط اميرحسين حیدری. ایده‌هایی درباره‌ی روشنایی اتاق رسانه، اتاق رسانه ای با سلیقه و فعالیت شخصی و صندلی اتاق رسانه را در اینجا مشاهده کنید.