DEED

پرده های صنفی طراحان

۷۷ ایده، ذخیره شده توسط آيناز ملک. ایده‌هایی درباره‌ی پرده های صنفی طراحان، فضای داخلی صنف طراحان، طراحی پارچه های صنفی و انجمن طراحان را در اینجا مشاهده کنید.