DEED

کف پوش های رنگ شده سفید

۹۸ ایده، ذخیره شده توسط يسنا رحیمی. ایده‌هایی درباره‌ی کف پوش های رنگ شده سفید، کف چوبی رنگ شده، نحوه رنگ آمیزی زمین و کف های رنگ شده سبک فارم هاوس را در اینجا مشاهده کنید.