DEED

پیاده روی حیاط جلویی

۵۹ ایده، ذخیره شده توسط آسنا شهبازی. ایده‌هایی درباره‌ی پیاده روی حیاط جلویی، راهرو ورودی، طراحی راهرو و محوطه سازی بزرگراه را در اینجا مشاهده کنید.