DEED

قفسه كتاب بازسازي شده

۹۳ ایده، ذخیره شده توسط پارسا رحیمی. ایده‌هایی درباره‌ی قفسه كتاب بازسازي شده، ایده های استفاده مجدد از قفسه کتاب ها، قفسه های نوساز و بازسازی مبلمان صنعتی را در اینجا مشاهده کنید.